M.A.

एम.ए (मराठी)
विषय: मराठी
सत्र: पहिले/दुसरे
१)साहित्य प्रकारचा अभ्यास:विशिष्ट साहित्य प्रकार कविता
३)मराठी वङ्मयाचा अभ्यास(१८७२-१९६०)
५)भाषेचा सैद्वांतीक अभ्यास
७) विशेष लेखक अभ्यास
सत्र : तिसरे व चौथे
२)शिवकाल
४) साहित्यशास्त्र
६)साहित्य समीक्षा
८) दलित साहित्य
ज्या विद्यार्थ्यांनी पदवी परीक्षेत मराठी हा विषय घेतला नसेल त्या विद्यार्थ्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या
मराठी विभागाची प्रवेश परीक्षा द्यावी.